top of page
vakıf.jpg

Vakıf, Dernek ve Kooperatif Danışmanlığı

Vakıf ve Dernekler Hukuku; vakıf ve derneklerin kurulu, tescil ve ilan, mal ve hakların kazanılması ile sorumluluk, zorunlu organların oluşumu ve toplanması, vakıf ve derneklerin sona ermesini düzenleyen hukuk kuralların bütünün oluşturan hukuk dalıdır. Vakıf ve Dernekler Hukuku Türk Medeni Kanununu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununda düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunun 57. Maddesine göre, “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.” Dernekler kişi topluluğu olup dernek kuruluşu için en az 7 üye olması gerekmektedir.

Bir vakfın kurulabilmesi için her şeyden önce onu kuracak bir kişinin mevcut olması gerekir. Vakfeden, bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi de olabilir. Vakıf kuracak olan gerçek kişinin tam veya sınırlı ehliyetli olması gerekir. Sınırlı ehliyetsizler kural olarak vakıf kuramazlar. Sınırlı ehliyetsizler ancak vasiyet yoluyla bir vakıf kurabilirler.

Derneklerin amacı, kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amaç gerçekleştirmek, bilgi ve çalışmaları sürekli olarak birleştirmektir. Vakıfların amacı ise, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi veya başkalarının belirli mallardan yararlandırılmasıdır. Bu amaç gözetilerek kişiler mallarını veya paralarını bağışlayarak vakıf kurabilirler.

Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları işletme vasıtasıyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu gruptur. Kooperatifler, dernek ve vakıflardan farklı yapıdadır. En önemli fark kooperatiflerde ortak amaç kar elde etmek ve bu karı paylaşmaktır. Kooperatiflere ilişkin düzenlemeler 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda düzenlenmiştir. 

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak uzun yıllardır gerek dernek ve vakıflara gerekse kooperatiflere hukuki danışmanlık sunmaktayız. Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Dernek, Vakıf ve Kooperatiflere hukuki danışmanlık sunulması,

 • Dernekler tüzüğünün hazırlanması ve değiştirilmesi,

 • Dernek kuruluş işlemlerinin yürütülmesi,

 • Vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi,

 • Vakıf kuruluş işlemlerinin yürütülmesi

 • Kooperatif ana sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi,

 • Kooperatif kuruluş işlemlerinin yürütülmesi,

 • Kuruluş aşamasındaki eksiklerden dolayı derneğin feshi davası,

 • Dernek üyeliğinden çıkarılma kararına itiraz davası,

 • Dernek genel kurul kararlarının iptali davası,

 • Dernek üyeliği sıfatının sona erdirilmesi işlemi,

 • Dernek kapatılma davası,

 • Vakıflarda evladiye davaları,

 • Vakıf yönetim organının ibrası,

 • Vakıf yöneticilerinin görevden alınması ve buna karşı açılan davalar,

 • Vakfın dağılması ve malvarlığının tahsisi,

 • Vakıf şerhinin silinmesi,

 • Kooperatif üyeliğinin tespiti ve üyelikten ihraç davaları,

 • Kooperatif genel kurul kararlarına karşı iptal davaları,

 • Kooperatif aidat borcu ile alakalı alacak ve icra davaları,

 • Kooperatif üyeliğinden kaynaklanan tazminat davaları,

 • Kooperatif genel kurul kararların karşı açılan davalar

bottom of page