top of page
ticaret.jpeg

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasında meydana gelen ticari ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 12/1 uyarınca bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Gerçek kişinin bu sıfatı kazanabilmesi için bir işletmenin varlığı ve bu işletmenin kendi hesabına işletiliyor olması gerekir. Tacir kendi içerisinde gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir diye ikiye ayrılır. Tacirlerin faaliyeti Ticaret Hukuku alanında düzenlenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 3. maddesi hükmüne göre bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Bir işin ticari veya adi olması, farklı kuralların uygulanmasını gerektirir. Ticari davalar; Mutlak ticari davalar, Nispi ticari davalar Ticari nitelikte kabul edilen davalar olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadırlar. 

Mutlak ticari davalar, tarafların tacir olup olmadıklarına ve uyuşmazlık konusunun TTK anlamında ticari işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, TTK m. 4’te düzenlenen davalarla, bazı özel kanunlarda ticari dava olduğu açıkça belirtilen davalardır.

Nispi ticari davalar, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davalardır. 

Ticari nitelikte kabul edilen davalar, kural olarak ya mutlak ticari davalar arasında yer almalı ya da tacir her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır. Ancak istisnai olarak, yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren; Havale, Vedia ve Fikri haklara dair davalar da ticari dava olarak kabul edilmektedir.

Ticaret Hukukunun temel kaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur. Ticaret hukuku 6 alt başlıkta incelenir. Bunlar: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukukudur.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticari davaları,

 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlere hukuki danışmanlık,

 • Ticari alacak ve tazminat davaları,

 • Kambiyo senetlerinden (Poliçe, Bono ve Çek) kaynaklanan davalar,

 • Kambiyo senetlerinde sahtecilik ve iptal davaları,

 • Haksız rekabetten doğan tazminat davaları,

 • Cari hesap sözleşmelerinden doğan alacak ve tazminat davaları,

 • Acentelikle ilgili uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar,

 • Anonim ve Limited şirketlere ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar,

 • Rehin karşılığında ödünç verme işinden doğan tazminat ve alacak davaları,

 • Komisyon Sözleşmesinden doğan tazminat ve alacak davaları,

 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları,

 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki alacak ve tazminat davaları.

 • Eşya taşıma ve Yolcu taşımaya ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar,

 • Ticaret unvanına yapılan tecavüz nedeniyle doğan tazminat davaları,

 • Fikri Mülkiyet ve Sinai Mülkiyet haklarından kaynaklanan davalar

Ticaret Hukuku alanındaki yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page