top of page
sözleşme.jpg

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.  Sözleşmeye taraf olan kişiler alacaklı ve borçlu olarak adlandırılır. Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur. Ancak birden çok kişi de alacaklı ve borçlu sıfatıyla bir sözleşmede yer alabilir.

Bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması gerekir. sözleşmeler hukukunda en temel ilke sözleşme serbestisi ilkesidir. Bu ilkeye göre taraflar sözleşme yapıp yapmama, sözleşmenin karşı tarafını seçme, sözleşmenin şeklini, tipini ve içeriğini belirleme, sözleşmeyi değiştirme ve sözleşmeyi sona erdirme hususlarında kendi hür iradeleri ile hareket edebilir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi kanunun konu seçme kıstası yönünden sınırlandırılmıştır. Borçlar Kanunu uyarınca taraflar toplumun ahlak düzeyine, kişi haklarına, emredici hukuk kurallarına aykırı konular içeren sözleşmeler akdedemezler.

Sözleşmelere ilişkin hükümler içeriğine göre çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Tüketici Kanunu içerisinde çeşitli sözleşme türleri düzenlenmiştir. 

Sözleşme Hukuku alanında en çok karşılaşılan sözleşmeler şu şekilde sayılabilir: acentelik sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, alım, geri alım ve ön alım sözleşmesi, araç satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, dağıtım sözleşmesi, eser sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, evlilik sözleşmesi, factoring sözleşmesi, franchising sözleşmesi, garanti sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, inşaat sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, iş sözleşmesi, karz sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, kira sözleşmesi, komisyon ve pazarlamacılık sözleşmeleri, kredi sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi, ödünç (ariyet) sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, satış sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, takas ve trampa sözleşmeleri, taşıma sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ticari (mal) alım-satım sözleşmesi, tüketici sözleşmesi, vekalet sözleşmesi.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Sözleşmeler Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Sözleşmelerin kurulması, uygulanması, iptali ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

 • Mevcut sözleşmenin değiştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi,

 • Sözleşmeler Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık sağlanması,

 • Sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi,

 • Sözleşmeye aykırılık halinde koruyucu tedbirlerin uygulanması,

 • Sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili,

 • Taşınır ve taşınmaz alım satım sözleşmelerinin hazırlanması ve ifası,

 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, 

 • Alım, geri alım ve önalım haklarının dava yoluyla kullanılması,

 • Bağışlama sözleşmelerinin kurulması ve iptali davaları,

 • Garanti ve kefalet sözleşmelerinin kurulması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

 • Acente, komisyonculuk ve pazarlamacılık sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

bottom of page