top of page
imar.jpg

İmar ve Kentsel Dönüşüm

İmar hukuku herhangi bir arazi veya arsa üzerinde yapılması planlanan resmi veya özel yerleşim yerlerinin, amaç ve çeşitlerine göre hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düzenleyen kurallar bütünüdür. İmar hukuku tarafından düzelenmiş alanlara resmi veya özel amaçlarla yapılmış tüm bayındırlık fiilleri imar hukukunun konusuna girmektedir. 

Kentsel Dönüşüm konusu 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" başta olmak üzere çeşitli mevzuatlarda düzenlenmiştir. Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta olup geçmişten günümüze pek çok afet sebebiyle ciddi can ve mal kayıpları yaşamıştır. Kaçak yapılaşma, depreme dayanıksız binalar, afet yönetmeliklerine uygun yapılmayan projelerin neticesinde ortaya çıkan sorunların çözümü ancak kentsel dönüşüm ile mümkündür. 

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak imar ve kentsel dönüşüm alanında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır;

 • İmar Planların uygulanması ve iptali süreci,

 • İmar planı değişiklilerine dair idari davalar,

 • Ruhsat ve iskan başvuruları,

 • Belediyelerin iskân işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar,

 • Riskli yapı raporunun alınması ve riskli yapı raporunun iptali, 

 • Binaya ilişkin yıkım kararı alınması ve kararın iptali süreci,

 • Yıkım sebebiyle kiracıların tahliyesi,

 • İmar planı değişiklilerine dair idari davalar,

 • İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • İmar hukukundan kaynaklanan para cezalarına itiraz,

 • Kentsel Dönüşüm işlemlerinin yürütülmesi,

 • Tarihi eser ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma hukuku kapsamında yapılacak işlemler

İmar ve Kentsel Dönüşüm alanındaki yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page