top of page
vergi.webp

İdare ve Vergi Davaları

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdari davalar; idarenin yani kamu kurumlarının, idare hukukuna dayalı olarak tek taraflı yaptıkları işlemlerin iptali ve idari eylem, sözleşme ve işlemden kaynaklanan tam yargı davalardır. Dava açılması için ilgili işlemin idare tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu işlem kesin ve yürütülebilir işlem olmalıdır. İdare davalar İdare mahkemelerince karara bağlanır. 

İdari dava türleri iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olmak üzere üçe ayrılır.

Vergi Hukukunun konusu, devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevlerdir. Vergi konusunda doğan uyuşmazlıklar Vergi Mahkemesince çözüme ulaştırılır. 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak İdare ve Vergi Hukukunda alanın ilgilendiğimiz uyuşmazlık türleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için açılan iptal davaları, 

  • idarenin herhangi bir işlemi, eylemi veya ihmali nedeniyle zarara uğrayan kişinin maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açılan tam yargı davaları, 

  • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç olmak üzere kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

  • Vergi Resim Harca Dair Yapılan Tarhiyatlara Ve Düzenlenen İhbarnamelere Karşı Açılacak Davalar

  • Vergi Cezalarına Dair ihbarnamelerine Açılacak Davalar

  • Vergi Ziyaı Cezasına Karşı Açılacak Davalar

  • Genel  ve Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılacak Davalar

  • Cezada İndirim Başvurusu ve Davası

  • Hataların Düzeltilmesi İçin Vergi Dairesine ya da Şikâyet için Maliye Bakanlığına Yapılacak Başvurular ve Davalar

bottom of page