top of page
iflas.jpg

İcra, İflas ve Konkordato

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku, özel hukuk kapsamındaki borcun, borçlunun rızasıyla yerine getirilmemesi halinde devletin eliyle zor kullanarak ödenmesini konu alır. İcra hukuku kapsamında bir borçlu, bir alacaklı ve ortada da ödenmemiş olan bir miktar borç bulunması gerekir. Borçlunun, borcunu zamanında ödememesi durumunda uygulanacak yaptırımlar İcra hukuku kapsamında düzenlenmiştir. 

İflas, borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde iflasına karar verilen borçlunun(müflis) iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur. Hakkında iflasına karar verilen borçluya ait olan iflas masasında yer alan mal, hak ve alacakların tasfiyesi sonucu elde edilen para alacaklıları arasında alacakları oranında paylaştırılır. Türk Hukukunda iflasa tabi olan kişiler: Gerçek ve tüzel kişi Taciler ve Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Tacir Sayılan Kişiler, ticareti terkinin üzerinden 1 sene geçmemiş olan tacir, miras ortaklığı, Banka yöneticileri ve denetçileri  ve Sermaye Piyasası Kurumu ortakları ve Yöneticileri şeklinde sayılmıştır.,

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, İcra ve Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin gerçekleştirilmesi,

 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi,

 • Kambiyo senetlerine özgü icra takibi,

 • Cebri İcra Yoluyla alacağın tahsili ve fiili haciz,

 • Kiranın ödenmemesi sebebiyle icra takibi,

 • Kiralananın tahliyesi,

 • İcra takibine itiraz, itirazın kaldırılması yolu ve itirazın iptali davaları,

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati haczin kaldırılması,

 • İcra yoluyla istihkak davası,

 • Menfi tespit ve istirdat davaları,

 • İstihkak davaları

 

Konkordato

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı genişletilmiştir.

Konkordato en basit haliyle "İflas etme riskini bertaraf edebilmek için taraflar arasında anlaşma yapılması ya da borçlar için yapılandırmaya gidilmesi" şeklinde tanımlanabilir. Konkordato, borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı tarafından kabul edilmesi ve Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödemesini amaçlar.

Konkordato Adi konkordato, İflastan sonra (iflas içi) konkordato ve Malvarlığının terki suretiyle konkordato olmak üzere 3 şekilde olabilmektedir.

Konkordato alacaklı veya borçlu sıfatına haiz olan ve belirli şartları sağlayan ilgililer tarafından talep edilebilir. Konkordato talep eden borçlu, mahkemeye, borçlarını hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceğini, borçları ödemesi için kaynağı nasıl sağlayacağını gösteren konkordato projesini sunmalıdır. 

Konkordato mühletinin verilmesi, konkordato alacaklıları toplantısının yapılması ve konkordato komiseri tarafından rapor hazırlanmasının akabinde konkordatonun mahkemece onaylanması halinde konkordato projesini onaylamasıyla, konkordatonun sonuçları doğmaya başlar. 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, Konkordato alanında

 • Konkordato Komiserliği,

 • Konkordato projesinin hazırlanması, 

 • Alacaklı veya borçlu vekili olarak Konkordato sürecinin yürütülmesi,

 • Konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi

gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

bottom of page