top of page
Borclar-Hukuku.jpg

Borçlar Hukuku

Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Borçlar, sözleşmeden, haksız eylemden ve haksız mal ediniminden kaynaklanabilir. Tacir olmayan kişiler arasındaki borç ilişkisine Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanır.

Borçlar hukukunun temel ilkeleri arasında; İrade özerkliği ilkesi, Dürüstlük ilkesi, Kusur ilkesi, İvazlılık ilkesi, Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi, Rızailik ilkesi, Nispilik ilkesi yer almaktadır.

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, Borçlar Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Özel Hukuk Danışmanlığı,

 • Her türlü Alacak ve Tazminat Davaları,

 • Sebepsiz zenginleşme davaları, 

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,

 • Ölüm ve bedensel zararlardan doğan tazminat davaları,

 • Malpraktis davaları, 

 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, 

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

 • İzale-i Şuyu Davaları (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,

 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

 • Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

 • Bağışlama sözleşmesinden kaynaklanan davalar

bottom of page