top of page
aym.jpg

AYM Bireysel Başvuru

​​Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 5. maddesinde Devletin amaç görevleri belirtilmiştir. "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."  Anayasamızın bu maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapma hakkı kabul edilmektedir. 

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün eylem veya işlemleriyle ihlal edilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, olağan kanun yollarını tükettikten sonra başvurabildikleri olağanüstü bir kanun yoludur. Bu noktada ilgili mevzuat kapsamında korunan temel hak ve hürriyeti ihlal edildiğini düşünen gerçek veya tüzel kişiler Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmektedirler.

İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, temel hak ve hürriyetleri kamu gücü tarafından ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hizmeti vermekteyiz.

bottom of page