TİCARET HUKUKU


Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Ticari şirketlerin ve tacirlerin taraf olduğu, ticari ihtilaflarla ilgili Ticaret Mahkemeleri’nde görülen Ticari davalar hukuk büromuzun özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Ticari işletme ve şirketlere ilişkin her türlü dava, takip ve danışmanlık hizmetleri müvekkillerimize başarıyla sunulmaktadır. Bu kapsamda,

• Şirketlerin kuruluşu, Birleşme ve Devralma ile Bölünmeler ve Yeniden Yapılandırılması,
• Haksız rekabet
• Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili
• Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
• Ortaklık anlaşmaları
• İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri ile yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
• Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.
konuları ve bunlara ilişkin davalar hukuk büromuzda titizlikle takip edilmektedir.