KAMULAŞTIRMA


Anayasa’nın 35. Maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı temel haklardan olup, bu hak ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilir.

Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması da ancak kamu yararı kararı ile olabilir ki, bu da kamulaştırma işlemini gündeme getirir. Anayasa’nın 46. Maddesinde bu husus özel olarak düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan şartlar söz konusu olduğunda bedeli peşin ödenmek kaydıyla kişinin mülkiyet hakkı isteği dışında kamulaştırma ile sona ermektedir. Ancak yüksek bütçeli baraj, enerji tesisi gibi projeler için yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilmektedir.